Cô đơn là trống vắng, nhưng hạnh phúc là em.
Loneliness is emptiness, but happiness is you.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-26T19:35:49+07:00 , , , DanhNgon.Net