Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai.
From the experience of the past we derive instructive lessons for the future.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-09T16:36:02+07:00 , , , DanhNgon.Net