Đây là điều sáng suốt nhất mà tôi biết; tự do và cuộc đời chỉ đến với những ai chinh phục chúng hàng ngày.
This is the highest wisdom that I own; freedom and life are earned by those alone who conquer them each day anew.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-11T20:35:52+07:00 , , , , , DanhNgon.Net