Bạn có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn lòng tốt?
What wisdom can you find that is greater than kindness?

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-31T08:10:42+07:00 , DanhNgon.Net