Tính gàn dở của các nhà triết gia mọi thời đại là phủ nhận điều tồn tại và giải thích điều không tồn tại.
It is a mania shared by philosophers of all ages to deny what exists and to explain what does not exist.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-27T06:18:29+07:00 DanhNgon.Net