Tôi luôn nói và cảm thấy rằng sự thích thú thực sự không thể miêu tả được.
I have always said and felt that true enjoyment can not be described.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T11:46:30+07:00 , DanhNgon.Net