Để số đông cai trị là trái với tự nhiên, vì số đông hiếm khi có thể có tổ chức và thống nhất trong hành động cụ thể, và số ít có thể.
It is unnatural for a majority to rule, for a majority can seldom be organized and united for specific action, and a minority can.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T07:19:35+07:00 DanhNgon.Net