Chúng ta chẳng bao giờ hiểu được mình cần ít thế nào trên thế giới này cho tới khi ta đánh mất nó.
We never understand how little we need in this world until we know the loss of it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T19:18:26+07:00 DanhNgon.Net