Bạn hẳn đã từng được khuyên rằng không nên để thời gian vàng bạc trôi qua; nhưng một số khoảng khắc là vàng son chính bởi vì ta để chúng trôi qua.
You must have been warned against letting the golden hours slip by; but some of them are golden only because we let them slip by.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T11:49:28+07:00 DanhNgon.Net