Báo chí in ấn hoặc là phúc lành lớn nhất hoặc là lời nguyền rủa lớn nhất của thời hiện đại, người ta đôi khi quên mất nó là bên nào.
The printing press is either the greatest blessing or the greatest curse of modern times, one sometimes forgets which.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-27T00:25:30+07:00 DanhNgon.Net