Đừng dùng điện thoại. Người ta hiếm khi sẵn sàng trả lời nó. Hãy dùng thi ca.
Don’t use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-03T19:07:31+07:00 DanhNgon.Net