Sai lầm của tôi, thất bại của tôi không nằm ở những niềm đam mê tôi có, mà vì tôi thiếu kiểm soát chúng.
My fault, my failure, is not in the passions I have, but in my lack of control of them.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-13T00:44:34+07:00 , , , DanhNgon.Net