Bên trong bạn có nơi tĩnh lặng và tôn nghiêm, nơi bạn có thể rút vào bất cứ lúc nào và là chính bản thân mình.
Within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T10:46:31+07:00 DanhNgon.Net