Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu vẫn tốt hơn thông thái và khéo léo mà không có nó.
Ignorance and bungling with love are better than wisdom and skill without.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T15:48:33+07:00 DanhNgon.Net