Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng.
All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-08T10:57:07+07:00 , , , DanhNgon.Net