Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau.
Truth in philosophy means that concept and external reality correspond.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-23T05:11:27+07:00 , , DanhNgon.Net