Người ta không nên nhìn xuống vực sâu, bởi vì ở dưới đáy có sự quyến rũ không thể diễn tả hấp dẫn ta.
One mustn’t look at the abyss, because there is at the bottom an inexpressible charm which attracts us.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-13T07:22:56+07:00 DanhNgon.Net