Nếu cả quá khứ và thế giới bên ngoài chỉ tồn tại trong tâm trí, và nếu chính tâm trí cũng có thể khống chế – thì sao?
If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable – what then?

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T11:42:00+07:00 , DanhNgon.Net