Hạnh phúc chỉ tồn tại khi ta biết chấp nhận.
Happiness can exist only in acceptance.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-08T13:28:06+07:00 , , DanhNgon.Net