Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T02:14:05+07:00 , , DanhNgon.Net