Những ranh giới phân chia Sự sống và Cái chết mơ hồ và mờ ảo. Ai dám nói nơi nào Sự sống kết thúc và nơi nào Cái chết bắt đầu?
The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-16T05:48:48+07:00 , DanhNgon.Net