Cái đẹp thuộc bất cứ dạng gì, trong sự phát triển tột cùng của nó, đều kích động tâm hồn nhạy cảm tới rơi lệ.
Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T13:50:02+07:00 , , , DanhNgon.Net