Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T05:51:57+07:00 , DanhNgon.Net