Nếu ti vi là người giữ trẻ, thì Internet là người thủ thư chẳng chịu câm miệng.
If television’s a babysitter, the Internet is a drunk librarian who won’t shut up.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-19T15:18:08+07:00 DanhNgon.Net