Tác giả: Dorothy Gambrell

Nếu ti vi là người giữ trẻ, thì Internet là người thủ thư chẳng chịu câm miệng.
If television’s a babysitter, the Internet is a drunk librarian who won’t shut up.

Tác giả:
Từ khóa: