Cái chết phổ biến hơn sự sống; ai cũng chết nhưng không phải ai cũng sống.
Death is more universal than life; everyone dies but not everyone lives.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-25T22:44:44+07:00 , DanhNgon.Net