Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu!
人生世上, 勢位富貴, 蓋可忽乎哉! Nhân sanh thế thượng, thế vị phú quý, cái khả hốt hồ tai!

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-05T14:20:13+07:00 , , DanhNgon.Net