Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T07:23:39+07:00 , , , DanhNgon.Net