Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết.
In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T21:59:01+07:00 DanhNgon.Net