Người phụ nữ chưa từng dối trá là người phụ nữ không có trí tưởng tượng và không có lòng trắc ẩn.
A woman who doesn’t lie is a woman without imagination and without sympathy.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-20T11:58:37+07:00 , , , DanhNgon.Net