Điều bạn tin tưởng mạnh mẽ trở thành hiện thực của bạn.
Whatever you believe with feeling becomes your reality.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T10:38:10+07:00 , , , DanhNgon.Net