Từ khóa: Miễn cưỡng

Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng gì là dễ dàng với kẻ miễn cưỡng.
Nothing is easy to the unwilling.

0
Tác giả:
Từ khóa: