Tác giả: Vladimir Lenin

Chính trị bắt đầu nơi có đám đông, không phải hàng ngàn, mà là hàng triệu, đó là nơi mà chính trị nghiêm túc bắt đầu.
Politics begin where the masses are, not where there are thousands, but where there are millions, that is where serious politics begin.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng lượng tự do chính trị nào là đủ để thỏa mãn đám đông đói khát.
No amount of political freedom will satisfy the hungry masses.