Tác giả: Ngô Hoài Dã

Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên không ai phụ mình.