Tác giả: Luận Ngữ

Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giử gìn sắc dục. Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giử gìn việc tranh đấu. Lúc già khí huyết suy kém phải giử gìn việc tham lam.

Tác giả:

Đáng chết thì chết: quyết không cầu thả cầu sống, để cho “tâm” không được yên, thà chỉ nên thí thân đi, để cho “tâm” được yên và “đức” được trọn vẹn.

Tác giả:
Từ khóa:

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn. Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghiã thì trộm cướp.

Tác giả:

Chớ khoe điều hay, chớ phô công trạng.

Tác giả:
Từ khóa:

Vấn tâm không có điều gì đáng thẹn, thì còn lo gì, sợ gì.

Tác giả:
Từ khóa: