Tác giả: Kinh Viên Tiểu Ngữ

Kẻ tính hay hồ nghi, chớ cùng lo toan việc lớn.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh.

Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn.