Tác giả: Khalil Gibran

Cường điệu là sự thật đánh mất bình tĩnh.
Exaggeration is truth that has lost its temper.

Tác giả:
Từ khóa:

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Tác giả:

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Tác giả:

Hào phóng là cho đi nhiều hơn những gì bạn có thể cho. Tự trọng là lấy ít hơn những gì bạn cần lấy.
Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need.

Tác giả:
Từ khóa: ,