Tác giả: Josh Billings

Một trong những thắng lợi to lớn nhất bạn có thể đạt được trước ai đó là đánh bại anh ta về tính lịch sự.
One of the greatest victories you can gain over someone is to beat him at politeness.

Tác giả:
Từ khóa:

Chó là điều duy nhất trên trái đất yêu bạn hơn yêu chính nó.
A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.

Tác giả:
Từ khóa:

Có một số người thiết tha với sự phóng đại tới mức họ không thể nói lên sự thật mà không nói dối.
There are some people so addicted to exaggeration that they can’t tell the truth without lying.

Tác giả:
Từ khóa:

Life consists not in holding good cards but in playing those you hold well.

Tác giả: