Tác giả: Diêm Thiết Luận

Biết phòng xa thì cai quản người, không biết phòng xa thì người cai quản.

Tác giả:
Từ khóa:

Có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là điều dẫn đến nguy vong.

Tác giả:
Từ khóa: