The highest result of education is tolerance.
Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/07/chang-trai.jpg vi 2014-08-14T16:07:58+07:00 , , , , , , , , DanhNgon.Net