Có đôi khi thứ ta có được không phải là quá ít, mà do chúng ta cầu quá nhiều. Như vậy vĩnh viễn cũng không thể cảm thấy thỏa mãn.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:14+07:00 DanhNgon.Net