Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T13:21:10+07:00 , , , DanhNgon.Net