Tình yêu của nhân loại là sự kết hợp của tâm hồn và thể xác, trí tuệ và tư tưởng, hạnh phúc và nghĩa vụ.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-03T06:33:19+07:00 , , , , , DanhNgon.Net