Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-24T12:55:28+07:00 , , , , , DanhNgon.Net