Tất cả chúng ta đều cần người khác nhận xét về mình. Đó là cách chúng ta phát triển.
We all need people who give us feedback. That’s how we improve.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-02T01:55:20+07:00 DanhNgon.Net