Đừng so sánh mình với bất cứ ai khác trên thế giới… nếu bạn làm vậy, bạn đang xúc phạm chính mình đấy.
Don’t compare yourself with anyone in this world… if you do so, you are insulting yourself.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-22T01:25:37+07:00 DanhNgon.Net