Trên thế giới này không gì có thể nói là chắc chắn, trừ cái chết và thuế.
In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T06:00:05+07:00 , DanhNgon.Net