Nói ngắn gọn thì quyền lực là khả năng làm xong việc, và chính trị là khả năng quyết định điều gì cần làm.
Power, in a nutshell, is the ability to get things done, and politics is the ability to decide which things need to be done.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-08T23:13:03+07:00 , DanhNgon.Net