Làm chồng của chính mình vui vẻ chẳng bao giờ dễ dàng như làm chồng của người khác vui vẻ.
It’s never as easy to keep your own spouse happy as it is to make someone else’s spouse happy.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T07:29:58+07:00 DanhNgon.Net