Ghen tị với người phụ nữ đẹp sẽ chẳng khiến bạn đẹp hơn.
Being jealous of a beautiful woman is not going to make you more beautiful.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-11T09:41:08+07:00 , DanhNgon.Net